VATM: Tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2018 và triền khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019