VATM: Tổ chức Lễ chuyển đổi khai thác Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân