VATM: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023