VATM: Tổ chức thành công Hội nghị công tác kỹ thuật năm 2016