VATM và ACV ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm dịch vụ Thông báo tin tức Hàng không