VATM và Trường Đại học Mỹ tại Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ