Về thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam