Việt Nam tham dự các sự kiện do CANSO tổ chức tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha