Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 3 Nhóm xem xét, đánh giá luồng hoạt động bay chính trên khu vực biển Đông