133 tập thể, cá nhân điển hình tiến điển làm theo gương Bác được vinh danh khen thưởng