32 học viên Chương trình xã hội hóa kiểm soát viên không lưu Khóa II bắt đầu học tại Airways New Zealand