ACC Hà Nội ứng phó đại dịch Covid-19 thành công đợt 2 và kích hoạt đợt 3