AIS duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát an toàn trong mùa dịch