AIS kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19