AMC tổ chức họp bình giảng thời tiết xấu ảnh hưởng tới hoạt động bay