Ảnh hưởng của nhiễu động không khí tới hoạt động bay