Áp dụng phương thức khai khác giám sát ATS và thực hiện ủy quyền vùng trời của ACC Hà Nội