Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giao thông vận tải kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Công ty Quản lý bay miền Trung