Bão số 5 (SONCA) năm 2022 và công tác cảnh báo, dự báo thời tiết ảnh hưởng tới hoạt động bay