BCH Quân sự Bộ Giao thông vận tải kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại VATM