Bộ Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh tăng vốn điều lệ cho VATM