Bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam