Bổ nhiệm cán bộ Ban Kiểm soát nội bộ và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thương mại Quản lý bay