Bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Trung tâm Quản lý luồng không lưu