Bổ nhiệm thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên