Bổ nhiệm Trưởng Ban Tài chính, Phụ trách Kế toán Tổng công ty