Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm công trường đài kiểm soát không lưu Cát Bi