Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đến thăm Đài kiểm soát không lưu Cát Bi