Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa kiểm tra công trường Đài kiểm soát không lưu Tuy Hòa