Các cán bộ, chuyên viên của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham gia Khóa đào tạo “Power System Analysis”