Các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và “Ngày quốc tế đa dạng sinh học và năm đa dạng sinh học đảo” năm 2014