Cách ly Kiểm soát viên không lưu tại Đà Nẵng để ngừa dịch COVID-19