Cảnh báo, dự báo ảnh hưởng của cơn bão số 3 tới hoạt động bay