Câu chuyện về bản quyền phần mềm và tính an toàn thông tin trong kỷ nguyên số