Công đoàn Trung tâm AIS: kiểm tra công tác công đoàn đợt 1 năm 2022