Chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng thành viên về công tác phòng chống dịch Covid-19