Chỉ thị của Tổng Giám đốc về việc tăng cường công tác an toàn và giám sát hoạt động bay