Chỉ thị về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và kỷ luật lao động