Chính thức thiết lập phân khu 6 Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh