Chủ tịch Công ty Japan Radio thăm và làm việc tại Tổng công ty