Chủ tịch Đinh Việt Thắng kiểm tra sản phẩm mẫu thiết kế bàn điều hành bay (console)