Chủ tịch Đinh Việt Thắng phát biểu chúc mừng tại Lễ ra mắt Trung tâm Quản lý luồng không lưu