Chủ tịch HĐTV tham gia Hội đồng Học viện Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025