Chủ tịch Hội đồng thành viên Hoàng Thành chủ trì phiên họp về công khai tài sản, thu nhập năm 2014