Chủ tịch Hội đồng thành viên tiếp xã giao Tổng Giám đốc Cơ quan khí tượng Nhật Bản