Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM tham dự Cuộc họp Ban Điều hành CANSO