Chủ tịch ICAO đến thăm các cơ sở điều hành bay tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội