Chủ tịch VABA tiếp xã giao Đại sứ Armenia tại Việt Nam