Chủ tịch VATM tham dự và làm diễn giả tại Hội nghị thượng đỉnh Châu Á Thái Bình Dương về An toàn Hàng không