Chuẩn bị đưa Đài kiểm soát không lưu Cảng Hàng không Chu Lai (mới) vào khai thác